فیزیک
آموزش، نکته، تست، نمونه سوال فیزیک راهنمایی
به وبلاگ فیزیک خوش آمدید.شما در این قسمت می توانید مطلب مورد نظر خود را در وبلاگ جستجو کنید. لطفا برای بهبود کیفیت وبلاگ نظرات خود را در در بخش تماس با ما در پایین صفحه قرار دهید.
در حال بارگذاری موتور جستجو
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 13 اسفند 1390

نیروی الكتریكی:
1) پسر بچه ای موهای تمیز و خشك خود را شانه می زند ولی به جای آنكه موهای او مرتب شود. موهای او به دنبال شانه كشیده می شود و موها نامرتب تر می شوند.
2) پسر بچه ای شانه را به خرده های كاغذ روی میز نزدیك می كند. خرده های كاغذ جذب شانه می شوند.
3) كودكی یك شانه پلاستیكی را به موهای خود مالش می دهد و آن را به باریكه آب نزدیك می كند، باریكه آب جذب شانه می شوند.

نیروی الكتریكی:
1) پسر بچه ای موهای تمیز و خشك خود را شانه می زند ولی به جای آنكه موهای او مرتب شود. موهای او به دنبال شانه كشیده می شود و موها نامرتب تر می شوند.
2) پسر بچه ای شانه را به خرده های كاغذ روی میز نزدیك می كند. خرده های كاغذ جذب شانه می شوند.
3) كودكی یك شانه پلاستیكی را به موهای خود مالش می دهد و آن را به باریكه آب نزدیك می كند، باریكه آب جذب شانه می شوند.


چه عاملی باعث این اتفاقات شده است.


1) نامرتب بودن موهای پسر بچه

2) خرده های كاغذ جذب شده به شانه


3) انحراف باریكه آب


این پدیده به علت وجود نیروی الكتریكی است.
وقتی دو جسم بر یكدیگر مالیده می شوند . بارهای الكتریكی در آنها به وجود می آید.


بارهای الكتریكی دو نوع هستند.

1) بارهای منفی
2) بارهای مثبت


شما چگونگی تشكیل بارهای الكتریكی را در سال سوم راهنمایی می خوانید.
الف: هرگاه دو جسم بارهای مشابه(+ و+) یا (- و-) به یكدیگر نزدیك شوند همدیگر را می رانند.


ب: هر گاه دو جسم با بارهای متفاوت (- و+) به یكدیگر نزدیك شوند یكدیگر را می ربایند.


نیروی مغناطیسی

اگر یك آهن ربا را در براده های آهن بغلطانید، براده ها بیش تر به دو سر آن می چسبند، این قسمت ها كه خاصیت مغناطیسی قویتری دارند، قطب های آهن ربا نامیده می شود.


نكته: هر آهن ربا دو قطب دارد.
1- قطب شمال یاب(N)
2- قطب جنوب یاب(S)


دو قطب هم نام آهن ربا(N,N) یا (S,S) یكدیگر را می رانند.


دو قطب نا هم نام آهن ربا(S,N) یكدیگر را می ربایند.


توجه: در بوجود آمدن نیرو همواره دو جسم شركت دارند و هر جسم به جسم دیگر یك نیرو وارد می كند.


قوانین حركت:

برای اولین بار توسط نیوتون مورد بررسی قرار گرفت. به همین دلیل به قوانین نیوتون در حركت معروف شده
و شامل 3 قانون است.

قانون سوم نیوتن بیان می كند:

هرگاه جسم اول به جسم دوم نیرویی وارد كند. جسم دوم هم به جسم اول نیرویی وارد میكند. مساوی نیروی اول اما در خلاف جهت آن. یا به عبارت دیگر در مقابل هر كنشی ، واكنشی وجود دارد مساوی اما در جهت مخالف آن.


دو نیروی كنش و واكنش:
1) مساوی ، هم راستا و در دو جهت مخالف هستند.
2) بر هر دو جسم اثر می كند.
3) همزمان به وجود می آیند و همزمان از بین می روند.


توجه: اگر بخواهیم چیزی را به سمت شمال حركت دهیم، باید جهت نیروی ما به سمت شمال باشد.
اگر بخواهیم چیزی را به سمت غرب حركت دهیم، باید جهت نیروی ما به سمت غرب باشد.


جهت نیرو را می توان از روی موارد زیر تعیین كنیم.
1) نتیجه ی تاثیر نیرو بر جسم.
2) تغییری كه در شكل جسم به وجود می آید.
3) تغییری كه در حركت جسم به وجود می آید.

اندازه گیری نیرو:
قبل از آنكه بخواهیم نیرو را اندازه بگیریم، بهتر است با مفهوم جرم كاملاً آشنا شویم.
شما در دوره ابتدایی ؛ با مفهوم جرم تا حدودی آشنا شده اید. ما آن را به طور كامل توضیح می دهیم.


تعریف جرم:

جرم مقدار ماده تشكیل دهنده یك جسم است.


جرم یك جسم به دو عامل بستگی دارد:
1) تعداد ذره های سازنده آن ماده

هر چه تعداد ذره های سازنده ماده بیش تر باشد، جرم نیز بیش تری است.


2) جرم هر ذره

هر چه جرم هر ذره سازنده بیشتر باشد، جرم نیز بیشتر می شود.

وسیله اندازه گیری جرم:

ترازو


انواع ترازو:
1) ترازوی دو كفه ای معمولی
2) ترازوی دو كفه ای دقیق آزمایشگاهی
3) ترازوی سه اهرمی : در این نوع ترازو به جای قراردادن وزنه برای اندازه گیری جرم، از حركت دادن سه وزنه كه روی سه میله مدرج قرار گرفته اند. استفاده می شود.
4) ترازوی آشپزخانه
5) باسكول (برای اندازه گیری جرم اجسام بسیار سنگین)
6) ترازوهای دیجیتال


واحد اندازه گیری جرم:

1) كیلو گرم (kg)
2) گرم: (g)

برای اندازه گیری جرم های كوچك از واحد گرم استفاده می شود.
نكته: هر یك كیلو گرم ، 1000 گرم است.


3) تُن:

برای اندازه گیری جرم های بسیار بزرگ از واحد تن استفاده می كنیم.(هر یك تن، 1000كیلو گرم است.) واحد های اندازه گیری را به راحتی می توان به یكدیگر تبدیل كرد.

نكته: اگر بخواهیم كیلو گرم را به گرم تبدیل كنیم باید عدد مورد نظر را در 1000 ضرب كنیم .


مثال: 5 كیلو گرم چند گرم است؟


نكته: اگر بخواهیم گرم را به كیلو گرم تبدیل كنیم باید عدد مورد نظر را بر 1000 تقسیم كنیم.


مثال:500 گرم چند كیلو گرم است؟


نكته: هر چه جرم جسم بیش تر باشد، آن جسم سنگین تر است یعنی نیروی جاذبه زمین بر آن بیش تر است.


وزن(W) :

نیروی جاذبه ای است كه از طرف زمین بر جسم وارد می شود.
واحد اندازه گیری وزن:

نیوتن(N)

وسیله اندازه گیری :

نیروسنج

یك نیوتن مقدار نیرویی است كه از طرف زمین به یك جسم 100 گرمی وارد می شود.

زمین به هر یك كیلوگرم از جرم جسمی نیرویی معادل10 نیوتن وارد می كند.

در واقع می توان گفت كه در روی سطح زمین وزن یك جسم(بر حسب نیوتن) از نظر عددی تقریبا ده برابر جرم آن (بر حسب كیلو گرم) است.


تفاوت جرم و وزن

جرم

وزن

تعریف

مقدار ماده تشكیل دهنده یك جسم

نیروی جاذبه ای كه از طرف زمین بر جسم وارد می شود.

واحداندازه گیری

كیلو گرم

نیوتن

وسیله اندازه گیری

ترازو

نیروسنج

ویژگی

همیشه ثابت است.

تغییر می كند


نكته: اگر یك فضاپیما به فضاهای دور دست سفر كند. ممكن است به جایی برسد كه دیگر تقریباً بر آن هیچ نیروی جاذبه ای واد نشود، یعنی در حالت بی وزنی قرار بگیرد. اما در چنین حالتی این فضاپیما همچنان جرم دارد و ذرات سازنده آن پابرجا هستند.
جرم یك جسم تا زمانی كه ذرات سازنده آن كم یا زیاد نشده اند، ثابت می ماند در حالیكه وقتی جسمی از زمین دور شود وزن آن كم و كمتر می شود تا جایی كه در فضاهای دور دست وزن آن تقریبا صفر است یعنی در حالت بی وزنی قرار دارد.


نیروی جاذبه ماه تقریباً یك ششم كره زمین است.
برای به دست آوردن وزن یك جسم در كره ماه باید جرم آنرا در یا 6/1 ضرب كنیم.
مثال : جرم جسمی 6 كیلو گرم است . وزن آن در كره زمین و كره ماه چقدر است.


قانون گرانش یا قانون جاذبه عمومی:
هر دو جسمی بر یكدیگر نیروی جاذبه وارد می كنند. هر چه جرم جسم بیشتر باشد، نیروی جاذبه بین آنها بیشتر است.
هر چه فاصله دو جسم از هم بیش تر شود، نیروی جاذبه آنها كم تر می شود.
به همین دلیل است كه با دور شدن فضا پیما از سطح زمین نیروی جاذبه زمین بر روی آنها كاهش می یابد.

منبع : المپیاد علمی
طبقه بندی: فیزیک اول راهنمایی، 
برچسب ها: نیرو، آموزش، نکته، اول راهنمایی، فیزیک، سمپاد، تیزهوشان،
ارسال توسط مرضیه برزگر
تقویم


حدیث روز:

سخن روز:
اخبار علمی

پیوند های روزانه
نظر سنجی
در کدام مبحث فیزیک بیشتر اشکال دارید؟ابر برچسب ها
مترجم وبلاگ

فیزیک اول دوم سوم راهنمایی

نمونه سوال نکته آموزش فیزیک

فیزیک راهنمایی

مطالب جالب فیزیک

سمپاد تیزهوشان

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic