فیزیک
آموزش، نکته، تست، نمونه سوال فیزیک راهنمایی
به وبلاگ فیزیک خوش آمدید.شما در این قسمت می توانید مطلب مورد نظر خود را در وبلاگ جستجو کنید. لطفا برای بهبود کیفیت وبلاگ نظرات خود را در در بخش تماس با ما در پایین صفحه قرار دهید.
در حال بارگذاری موتور جستجو
بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 19 تیر 1391

اجسام از نظر عبور نور به سه دسته تقسیم می شوند:

1- اجسام شفاف : اجسامی كه نور از آن ها عبور می كند مانند شیشه – هوا – آب

2- اجسام نیمه شفاف : اجسامی كه نور از آن ها عبور می كند ولی از پشت آن ها اجسام دیگر به طور واضح دیده نمی شوند. مانند شیشه های مات – كاغذ كالك
3- اجسام كدر: اجسامی كه نور از آن ها عبور نمی كند.مانند آجر-مقوا-چوب و


انواع چشمه ی نور:


1- چشمه ی گسترده نور: یك شی نورانی نظیر خورشید، چراغ روشن، شعله ی شمع را که از بی نهایت نقطه ی نورانی تشکیل شده اند را چشمه ی نور گسترده می نامیم.

2- چشمه نور نقطه ای: اگر صفحه ای از مقوا را كه روی آن روزنه ی كوچكی ایجاد شده است، درمقابل چراغ روشنی قراردهیم، نور چراغ پس از گذشتن از روزنه منتشر می شود و روزنه مانند یك چشمه نور كوچك عمل می كند كه به آن چشمه ی نقطه ای نور می گویند. 


باریکه ی نور: مسیر نوری که از یک شکاف گذشته است را باریکه ی نور می گویند.

باریکهی نور با پهنای کم را  پرتو نور  می نامیم.


انتشار نور به خط راست: نور در یک محیط شفاف به خط راست منتشر می شود.

سایه هم به خاطر انتشار نور به خط راست ایجاد می شود.

سایه و نیم سایه:


1- تشكیل سایه به وسیله چشمه ی نقطه ای نور: در این حالت فقط سایه كامل ایجاد می شود.
  هم چنین هر گاه چشمه ی نور به جسم كدر نزدیك شود قطر سایه بزرگتر می شود و هرگاه چشمه ی نور را از جسم كدر دور كنیم قطر سایه كوچك تر می شود. 
2- تشكیل سایه به وسیله چشمه ی گسترده نور: در این حالت علاوه بر سایه كامل، نیم سایه نیز دیده می شود.

کسوف و خسوف:


 - خورشید گرفتگی (كسوف): هر گاه در چرخش ماه به دور زمین و هر دو به دور خورشید، ماه در وسط باشد، ماه جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه آن روی زمین می افتد در این صورت می گوییم، خورشید گرفتگی رخ داده است.


 - ماه گرفتگی: اگر زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد، زمین جلوی نور خورشید را می گیرد و سایه آن روی ماه می افتد. در این صورت می گوییم ماه گرفتگی رخ داده است.

بازتاب نور :  
برگشت نور از سطح یك جسم را بازتاب می گویند.
                                


پرتو تابش(I) : پرتو نوری كه به سطح می تابد.


پرتو بازتابش(R) : پرتو بازگشته از سطح را می گویند.


زاویه تابش(i) : زاویه بین پرتو تابش و خط عمود را می گویند.


زاویه بازتابش(r) : زاویه بین پرتو بازتاب و خط عمود را گویند.


زاویه آلفا : زاویه بین پرتو تابش و سطح آینه را گویند.


زاویه بتا : زوایه بین پرتو بازتاب و سطح آینه را گویند.


زاویه تابش متمم زاویه α است. یعنی                α+i =90               
 زاویه باز تابش متمم زاویه  β  است. یعنی        β +r =90

قوانین بازتابش نور:

1- پرتو تابش، پرتو بازتابش و خط عمود هر سه در در یک صفحه اند.

2- زاویه ی تابش با زاویه ی بازتابش با هم برابرند       r=i بازتاب نور
به طور كلی بازگشت نور از سطح اجسام را بازتاب نور گویند.

قانون های بازتاب :
الف- پرتو تابش‌، پرتو بازتاب و خط عمود بر سطح آینه در نقطه تابش، هر سه در یك صفحه اند
ب – زاویه تابش و زاویه بازتاب با هم برابرند

آینه تخت 
سطحی است صاف و صیقلی و مسطح که بازتاب نور بر روی آن منظم است. 
ویژگیهای تصویر در آینه تخت 
1.طول تصویر= طول جسم 
2.فاصله تصویر تا آینه= فاصله جسم تا آینه 
3.تصویر مجازی
4. تصویر مستقیم دارای وارونی جانبی

انواع تصاویر در اینه ها:
در اینه ها دو نوع تصویر وجود دارد
1- مجازی:  تصویری را كه از امتداد پرتوهای بازتابشی و در پشت آینه تشكیل می شود و نمی توان آن را بر روی پرده مشاهده كرد.
2- حقیقی: تصویری را كه از تلاقی پرتوهای بازتابشی و در جلو آینه تشكیل می شود و میتوان آن را بر روی پرده مشاهده كرد.


تعریف عدسی:عدسی هااجسام شفافی هستندکه وقتی نوربه آنهامی تابدشکسته شده وازمسیرخودمنحرف می شود.

عدسی هابه دودسته تقسیم می شوند:1-عدسی همگرا 2-عدسی واگرا

تعریف عدسی همگرا:درعدسی همگراضخامت وسط عدسی از ضخامت لبه های آن بیشتراست وپرتوهای نوری که به آن تابیده می شوندبه هم نزدیک

می شوند.

انواع عدسی همگرا:1-دوکوژ 2-کوژتخت 3-هلالی همگر

الف ـ دوکوژ
ب ـ کوژ تخت
پ ـ هلالی همگرا 

تعریف عدسی واگرا:درعدسی واگراضخامت لبه های آن ازضخامت وسط آن بیشتراست وپرتوهای نوری که به آن تابیده می شودپس ازعبورازهم دورمی شوند.

انواع عدسی واگرا:1-دوکاو 2-کاوتخت 3-هلالی واگرا

 

 مشخصات یك عدسی

عبارتند از: مركز نوری، مركز انحنا، محور اصلی، كانون اصلی، فاصله كانونی و شعاع عدسی.

برای آسانترشدن کار می توان ازاین علامت ها استفاده کرد:

 

 

تعریف مرکزانحنای عدسی:مركز كره ای است كه سطح عدسی بخشی از آن است.

تعریف مرکزنوری عدسی:نقطه ی میانی عدسی راکه روی محوراصلی قرارداردمرکزنوری عدسی می نامند.

تعریف مرکزمحوراصلی:محور اصلی عدسی خطی است كه مركز انحنای دو سطح عدسی را به هم وصل می كند.

تعریف کانون اصلی عدسی همگرا:انقطه ای است كه همه پرتوهای تابش موازی با محور ، پس از شكست به وسیله عدسی در آن نقطه به هم می رسند. این كانون حقیقی است و آنرا با حرف نشان می دهند.

تعریف کانون اصلی عدسی واگرا:نقطه ای است که پرتوهای تابش موازی با محوراصلی پس ازشکست به وسیله ی عدسی ظاهرا ازآن نقطه می آیند.این کانون مجازی است و آن راباF نشان می دهند.

نکته:اگرپرتویی به مرکزیک عدسی بتابدبدون انحراف ازعدسی خارج می شود.

رسم پرتودرعدسی های همگراو واگراسه حالت دارد:

1-درعدسی همگرا اگرپرتوموازی محوراصلی باشد:پرتوشکست ازکانون می گذرد.

درعدسی واگرانیزاگرپرتوموازی محوراصلی بتابد:پرتوشکست امتدادش به کانون می رسد.

2-درعدسی همگرا اگرپرتوازکانون بتابد:پرتوشکست موازی محوراصلی می گذرد.

درعدسی واگرانیزاگرپرتو امتدادش به کانون بتابد:پرتوشکست موازی محوراصلی است.

3-هم درعدسی همگراوهم درعدسی واگرا اگرپرتوبه مرکزنوری بتابد:

پرتوشکسته نمی شود وبه راه خودادامه می دهد.

رسم تصویر در عدسی همگرا:

1) شی در فاصله خیلی دور از عدسی ، تصویر روی کانون تشکیل می شود و حقیقی و وارونه است.

 

2) شی در فاصله ای بیشتر از دوبرابر فاصله کانونی .تصویر دورتر از f و نزدیکتر از فاصله 2f ، حقیقی ، کوچکتر از جسم ، وارونه.

3) شی در فاصله 2f از عدسی ، تصویر در فاصله 2f به اندازه شی ، حقیقی ، وارونه.

4)شی در فاصله ای بیشتر از f وکمتر از فاصله 2f ، حقیقی ، بزرگتر از جسم ، وارونه و دورتر از 2f.

5)شی روی کانون ، تصویر در بینهایت.

رسم تصویر در عدسی واگرا:

 شی بین کانون و عدسی ، همانطور که در شکل دیده می شود پرتوهای شکست از هم دور می شوند ، امتداد پرتوهای شکست یکدیگر را قطع می کنند ، تصویر مجازی ،بزرگتر از شی و مستقیم.

<فرمول عدسی ها>

دراین فرمول P فاصله ی جسم تا عدسی و q فاصله ی تصویر تا عدسی و f فاصله ی کانونی است.

نکته های این فرمول:

1-اگرتصویر مجازی باشد q منفی جایگذاری می شود.

2-اگرعدسی واگرا باشد f منفی جایگذاری می شود.

<توان عدسی>

تعریف توان عدسی:توانایی عدسی در همگرا یا واگراکردن پرتو هارامی گویند.

نکته:عدسی ای که فاصله ی کانونی آن کمتر است در همگرا کردن پرتوها توانایی بیشتری دارد.

نکته:هراندازه شعاع انحنای عدسی کمتر باشد فاصله ی کانونی کمتر و توانایی عدسی برای همگرا یا واگراکردن پرتوها بیشتر می شود.

<فرمول توان عدسی>

  

دراین فرمول D  توان عدسی وf فاصله ی کانونی است.


نکته های این فرمول:

1)اگردرمسئله کانون برحسب متر داده شده باشد از همین فرمول استفاده می کنیم اما اگر کانون بر حسب سانتی متر داده شده باشد به جای 1عدد100رامی گذاریم تا توان عدسی ماهم برحسب ساتتی متر به دست آید.

2)اگر عدسی همگرا باشد چون f مثبت است توان عدسی  نیز مثبت می شود.

3)اگرعدسی واگرا باشد چون f منفی است توان عدسی نیز منفی می باشد.
طبقه بندی: فیزیک دوم راهنمایی، 
برچسب ها: دوم، راهنمایی، دوم راهنمایی، فیزیک راهنمایی، فیزیک، فیزیک دوم راهنمایی، علوم، علوم دوم راهنمایی، نور، انواع چشمه ی نور، باریکه ی نور، انتشار نور به خط راست، سایه و نیم سایه، کسوف و خسوف، بازتاب نور، آیینه، آینه، عدسی،
ارسال توسط مرضیه برزگر
تقویم


حدیث روز:

سخن روز:
اخبار علمی

پیوند های روزانه
نظر سنجی
در کدام مبحث فیزیک بیشتر اشکال دارید؟ابر برچسب ها
مترجم وبلاگ

فیزیک اول دوم سوم راهنمایی

نمونه سوال نکته آموزش فیزیک

فیزیک راهنمایی

مطالب جالب فیزیک

سمپاد تیزهوشان

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic